ໜ້າຫຼັກ ຂ່າວພາຍໃນ 10 ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດປີ 2020 ເຕີບໂຕບໍ່ຫຼຸດ 6.5%

10 ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດປີ 2020 ເຕີບໂຕບໍ່ຫຼຸດ 6.5%

3 ຄົນ ກຳລັງອ່ານຢູ່
0
0
286
ເສດຖະກິດ
Loading...

ປີ 2020 ລັດຖະບານໄດ້ວາງຄາດໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່ຫຼຸດ 6.5% ຄິດເປັນມູນຄ່າ GDP ປະມານ 177,780 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 2,733 ໂດລາສະຫະລັດ, ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ ໃຫ້ໄດ້ 2,161 ໂດລາສະຫະລັດ. ໂດຍລັດຖະບານຕີລາຄາດ້ວຍຄວາມເປັນຈິງວ່າພວກເຮົາຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງຫຼາຍດ້ານທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ ໃນປີ 2020 ດັ່ງນີ້:

1). ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ( GDP ) ໃນປີ 2019 ບັນລຸພຽງປະມານ 6.4% ( ຄາດໝາຍແມ່ນ 6.7% ) ແລະ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ບັນລຸ 2,677 ໂດລາສະຫະລັດ ( ຄາດໝາຍແມ່ນ 2,726 ) ເຊິ່ງສາເຫດສຳຄັນສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນເກີດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ພະຍາດລະບາດ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ. ແຕ່ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຂະແໜງການຜະລິດທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງຖານລາຍຮັບທີ່ຍືນຍົງກໍຍັງບໍ່ທັນຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ປະກອບສ່ວນແຂງແຮງເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງກວ່າປີຜ່ານມາ.

2). ສະມັດຖະພາບຂອງການຜະລິດຍັງບໍ່ທັນສູງ, ຍັງມີລັກສະນະທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະ ສິນຄ້າຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທັງເຮັດໃຫ້ເງິນຕາໄຫຼອອກຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້.

3). ການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດເປັນວຽກງານທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ທັງໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍບໍລິສັດທີ່ຈະປັບປຸງຊັດເຈນ ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າຍ້ອນມີບັນຫາສະສົມຊໍ້າເຮື້ອມາດົນ ແຕ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂນັ້ນຍັງບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ຊັກຊ້າແກ່ຍາວ ແລະ ບາງບໍລິສັດກຳລັງຈົມເລິກເຂົ້າສູ່ຄວາມວິກິດໄດ້.

4). ການແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມ, ຂັ້ນຂອດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຍັງບໍ່ທັນບຸກທະລຸແທ້. ເຖິງແມ່ນວ່າທະນາຄານໂລກຕີລາຄາວ່າພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງດີຂຶ້ນຫຼາຍດ້ານທາງດ້ານນິຕິກຳ ແຕ່ໃນພຶດຕິກຳຍັງບໍ່ທັນໄປຕາມໆກັນຍັງມີຫຼາຍຕົວຊີ້ວັດ ຍັງບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ກັບປະເທດອື່ນໆ ຈຶ່ງພາໃຫ້ອັນດັບຕົວຊີ້ວັດ ຄວາມຍາກງ່າຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ສຳລັບປີ 2020 ຍັງຄົງທີ່, ແຕ່ຖ້າຫາກລົງເລິກເບິ່ງແຕ່ລະຕົວຊີ້ວັດແລ້ວເຫັນວ່າ 2 ຕົວຊີ້ວັດ ມີອັນດັບດີຂຶ້ນ, ແຕ່ອີກ 6 ຕົວຊີ້ວັດ ພັດຖອຍຫຼັງ.

5). ການປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຖືເປັນບຸລິມະສິດທີ່ສຳຄັນຂອງລັດຖະບານທັງໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ປີນີ້, ທັງເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ປະເທດເຮົາມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍ ສາມາດຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການເພື່ອສົ່ງອອກກັບທີ່ ແລະ ເປັນກຳລັງແຮງສຳຄັນໃນການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແຕ່ໃນຕົວຈິງການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ປະເທດເຮົາໃນປີນີ້ກໍຍັງບໍ່ທັນຄຶກຄັກ ແລະ ອາດບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ວາງໄວ້.

6). ການເກັບລາຍຮັບຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ອາດບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການ ຍັງເປັນບັນຫາຕ້ອງແກ້ໄຂຕໍ່ໄປ, ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນຍັງບໍ່ທັນພົ້ນເດັ່ນ, ການລົງທຶນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເນັ້ນໃສ່ແຕ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່ຄວນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ – ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ.

7). ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເງິນຕາຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ ເປັນຕົ້ນສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນມີການເໜັງຕີງແຮງ, ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຕະຫຼາດ ແລະ ທະນາຄານຍັງຍັບຫ່າງຈາກກັນຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ທັນຖືກແກ້ໄຂຢ່າງຂາດຕົວ ເຊິ່ງສາເຫດແມ່ນຍ້ອນພື້ນຖານການຜະລິດພາຍໃນຂອງປະເທດບໍ່ເຂັ້ມແຂງ, ນຳເຂົ້າຫຼາຍກວ່າສົ່ງອອກ.

8). ລະດັບຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງມີຈຳກັດ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍ່ທັນຫຼາກຫຼາຍ; ການຂາດດຸນຊຳລະປົກກະຕິກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ຍອດໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ ໃນຂະນະທີ່ການນຳໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນສັງຄົມຍັງແຜ່ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາ ເພື່ອຊຳລະສະສາງທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຍັງສູງ; ອັດຕາສ່ວນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ NPL ສູງກວ່າແຜນການທີ່ກຳນົດ ເນື່ອງຈາກບັນຫາໜີ້ສິນຄຸມເຄືອທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການລົງທຶນ.

9). ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າສູ່ລວງເລິກເທົ່າທີ່ຄວນ, ຄວາມແຕກໂຕນຂອງການພັດທະນາລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດຍັງຫ່າງກັນຢູ່.

10). ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນການຫຼິ້ນກິນຟຸມເຟືອຍ, ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການປຸ້ນຈີ້, ຂີ້ລັກງັດແງະ, ອຸບັດເຫດ ແລະ ໄພສັງຄົມອື່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ແຕ່ກໍຍັງມີລັກສະນະແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບຕໍ່ສັງຄົມໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ.

(ໜຸ່ມໂສດ)

ຂໍຂອບໃຈ/ ທີ່ມາຂ່າວ

 

ປີ 2020 ລັດຖະບານໄດ້ວາງຄາດໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່ຫຼຸດ 6.5% ຄິດເປັນມູນຄ່າ GDP ປະມານ 177,780 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 2,733 ໂດລາສະຫະລັດ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ຂ່າວເດັ່ນທີ່ຢາກໃຫ້ອ່ານ

ໜ້າເຫັນໃຈ!​ ພະນັກງານບາງຄົນຈຳເປັນຕ້ອງອອກຈາກເຮືອນແຕ່ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ

ວັນທີ​ 23​ ກັນຍາ​ 2021​ ເປັນມື້ ທີ​ 5​ ຂອງ​ການລັອກດາວ​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ແຕ່ສະພາບການສັນຈອນໄປ…